Thumb 0a82f3b5f060d3741cc4932d47748f09df19fac6

U.S.W.

Utrechtsch Studenten Werkkamp o.d.z. ''labor et amor''
Normal 52ac0ed69d6c2b1dc8caa9ceef6d5f948e5cf948
from € 3.751 (63%)

Motivatie: De lifeguards voor volgend jaar weer fit krijgen en zo geld ophalen voor FSHD. 

Het Utrechtsch studenten werkkamp is een groep van 25 Utrechtse studenten die elke zomer afreizen naar Texel. Gedurende de hele zomer worden verschillende strandpalen bewaakt en functioneren de mannen als beach/life guards. De palen die bewaakt worden door het U.S.W. zijn: 9,12,15 en 17.